Lokaty

 • Lokata standardowa

  lok standard

 

 • Maksymalna kwota jednostkowej standardowej z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10 000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) dla jednego deponenta.
 • Łączna kwota lokat standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN dla jednego deponenta.
 • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
 • Depozyty przewyższające kwotę 10.000.000 PLN przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
 • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.
 • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

lok kl inst

 

 • Maksymalna kwota jednostkowej lokaty promocyjnej a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku przedsiębiorców.
 • Łączna kwota lokat promocyjnych a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku przedsiębiorców.
 • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach promocyjnych a także na standardowej lokacie 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
 • Depozyty przewyższające kwoty, o których mowa powyżej przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.