Lokaty

  • Lokaty promocyjne

  • Maksymalna kwota jednostkowej lokaty promocyjnej a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku osób fizycznych.
  • Łączna kwota lokat promocyjnych a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku przedsiębiorców.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach promocyjnych a także na standardowej lokacie 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwoty, o których mowa powyżej przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych

  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

  • W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 10.01.2022r.

  • Lokaty standardowe

  • Maksymalna kwota jednostkowej standardowej z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10 000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) dla jednego deponenta.
  • Łączna kwota lokat standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN dla jednego deponenta.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwotę 10.000.000 PLN przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

 • Lokata promocyjna Szczęśliwa dwunastka to:

  • 12 miesięczna lokata o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków
  • Lokata szczęśliwa dwunastka

  lokata

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 22.07.2021r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

  • Pozostałe rachunki i lokaty
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.