Skip to main content

WIRON - informacje dla Klientów

03-03-2023

Trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy podawaniu kosztów kredytów (wysokości odsetek płaconych przez klientów), a także produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika – WIRON.

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji, UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG, GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Również w Banku BPS pracuje Zespół ds. Wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach na rynkach dominują transakcje typu overnight, dlatego też w międzynarodowych trendach widać zwrot w kierunku wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Jak wygląda harmonogram zmian?

13 lutego 2023 roku WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KNF. Jest regularnie wyliczany i publikowany przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym. Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Zgodnie z przyjętym przez Narodową Grupę Roboczą harmonogramem, w III kwartale 2023 roku mogą pojawić się kredyty dla firm oparte o WIRON, a w I kwartale 2024 roku – kredyty konsumenckie oparte o WIRON. Należy jednak założyć, że banki będą dążyły do oferowania produktów na bazie nowych indeksów możliwie szybko. W 2023 roku banki na rynku będą prowadzić prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON. W 2024 roku możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i samorządowych, stosujących indeks WIRON. Do końca 2024 roku planuje się dokonanie zmiany polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON. Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na rok 2025.

Gdzie szukać więcej informacji o WIBOR i WIRON

Wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem dotychczasowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, a także powodami reformy, polecamy stronę internetową przygotowaną przez ZBP: https://bankiwpolsce.pl/.

Podstawowym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR jest strona internetowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl oraz strona GPW Benchmark https://gpwbenchmark.pl/.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521