Skip to main content

Ustawowe Wakacje Kredytowe

15-05-2024

Już od 15 maja br. możecie Państwo złożyć w naszym Banku wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego - „Wakacje kredytowe”.

W ramach uprawnienia ustawowego można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe: KOMUNIKAT

Ustawowe wakacje kredytowe – aktualne najważniejsze informacje

 • spłatę kredytu możecie Państwo zawiesić:
  • - na 2 miesiące w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
  • - na 2 miesiące w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 • po spełnieniu warunków
  • kredyt nie może przekraczać 1,2 mln zł oraz
  • rata kredytu musi przekraczać 30 % dochodu gospodarstwa domowego liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące (wskaźnik RdD – rata do dochodu) lub
  • na dzień złożenia wniosku, na utrzymaniu Kredytobiorcy pozostaje co najmniej troje dzieci, które spełniają warunki posiadania Karty Dużej Rodziny.
 • Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem złożenia w Banku wniosku, z zastrzeżeniem, że złożony został on przed terminem płatności raty kredytu. Wniosek złożony w dniu płatności raty nie zostanie przyjęty.
 • Wniosek może być złożony:
  • osobiście w placówkach Banku w godzinach ich otwarcia,
  • drogą pocztową, z uwzględnieniem daty wpływu wniosku do Banku,
  • elektronicznie, poprzez przesłanie wniosku na adres mailowy placówki Banku, w której została zawarta umowa kredytowa lub bankowość elektroniczną.
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie będą realizowane płatności związane z umowę kredytową – nie będziemy naliczać odsetek ani pobierać innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych, jeśli masz z nami podpisaną umowę ubezpieczenia.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisywania aneksu.

Zostanie udostępniona możliwość składania wniosków elektronicznie w bankowości internetowej na stronie bsgliwice24.pl.

Dla ułatwienia komunikacji podajemy Państwu dane kontaktowe: Placówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521