• Fundusze unijne na 2021 rok dla województwa śląskiego

  1. Innowacje w MŚP (wsparcie dla branży hotelarskiej i gastronomicznej)

  Dotacja ma na celu wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży hotelarskiej i gastronomicznej w zakresie wsparcia w utrzymywaniu lub podwyższeniu ich konkurencyjności.

  Na co?

  • Inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług/wprowadzenia kompleksowych, proekologicznych produktów/usług.
  • Ponadto, przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją (np. koszty mediów, najem, dzierżawa, leasing, reklama i promocja, wynagrodzenia, koszt utrzymania biura, paliwo, ubezpieczenia, koszt magazynowania).

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  Dofinansowanie mogą otrzymać mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej, zgodną z kodami PKD dla przedsiębiorstw turystycznych:

  • 39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich; 
  • 10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
  • 20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
  • 30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 
  • 10.A –Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
  • 10.B –Ruchome placówki gastronomiczne; 
  • 21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); 
  • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
  • 30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
  • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
  • 11.A –Działalność agentów turystycznych; 
  • 11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
  • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki; 
  • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
  • 90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
  • 90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

  Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Do 85% kosztów kwalifikowanych, od 50 000 zł do maksymalnie 500 000 zł.

  Kiedy składać wnioski?

  Od 30 kwietnia do 18 maja 2021r.

  Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/3-2-innowacje-w-msp/

   

  2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

  Celem dotacji jest wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności woj. śląskiego poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w rzeczy badawczo rozwojowe, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej, która służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, które wpisywać się będą w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego – MEDYCYNĘ!

  Na co?

  • Tworzenie nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Śląskiego,
  • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni,
  • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
  • konsorcja przedsiębiorstw.

  Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Do 80% kosztów kwalifikowanych.

  Kiedy składać wnioski?

  Od 29 kwietnia do 8 czerwca 2021 r.

  Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/1-2-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach/

  3. Przemysł 4.0

  Grant przeznaczony jest na realizację projektów, których głównym założeniem jest wdrożenie kompleksowej transformacji swojej działalności w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez opracowanie oraz wprowadzenie tzw. „mapy drogowej” w wybranych obszarach działalności w zakresie cyfryzacji, robotyzacji lub automatyzacji.

  Na co?

  • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
  • Usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej.
  • Usługi doradcze związane z wdrożeniem opracowanej mapy drogowej.

  Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 800 000 zł

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  Małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność produkcyjną.

  Kiedy składać wnioski?

  Od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021r.

  Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/parp-dotacje-przemysl-4-0/

  4. Projekty badawczo-rozwojowe (Szybka Ścieżka)

  Projekty B+R SZYBKA ŚCIEŻKA są jednymi z największych programów organizowanych przez NCBR. Głównym celem konkursu jest wspieranie mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. Obejmuje on projekty badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) lub tylko prace rozwojowe koncentrujące się wyłącznie na rozwoju produktu/innowacjach procesowych.

  Na co?

  • Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Projekty mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
  • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się maksymalnie z 3 podmiotów).
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się maksymalnie z 3 podmiotów – co najmniej 1 przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej; liderem jest zawsze przedsiębiorstwo).

  Kiedy składać wnioski?

  Od 22 marca do 4 maja 2021r.

  Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/ncbir-szybka-sciezka/

  W razie Państwa zainteresowania Doradca z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zapewni Państwu kompleksową pomoc w pozyskaniu dofinansowania, numer telefonu: 884 208 000.

 • Bank Spółdzielczy w Gliwicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (w tym rolnikom), posiadającym zdolność kredytową, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

  Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis),
  • gwarancja dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego, w tym również rolników indywidualnych,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,
  • minimalna kwota kredytu wynosi 50 tys. zł,
  • minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. zł,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 31 grudnia 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych.

   

  Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

  Korzyści:

  • Do kredytów z gwarancją COSME nie jest naliczana pomoc publiczna w formule pomocy de minimis, co jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis,
  • Atrakcyjne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych bez zastawiania własnego majątku,
  • Oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z gwarancją załatwiane są bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Gliwicach,
  • Szeroki zakres finansowania.

  Koszty:

  Opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1%  od kwoty gwarancji (0,7% w pierwszym roku kredytowania dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do  31 grudnia 2021 r.) zgodnie z           Tabelą opłat i prowizji

  Informacje dotyczące opłat znajdą Państwo również w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych” dostępnej na stronie internetowej https://www.bgk.pl/informacje/taryfa-oplat-i-prowizji

  Kontakt:

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu

  Napisz do nas, zadzwoń, lub odwiedź nas w wybranej placówce.

  Formularz kontaktowy

  Dane teleadresowe naszych placówek

   

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

  www.bgk.pl