Ustawowe Wakacje Kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe – uproszczenie zasad rozpatrywania wniosków, wniosek dostępny w kanale IB

Uprzejmie informujemy, że upraszczamy procedurę wnioskowania o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego „Ustawowe wakacje kredytowe”.

 1. Z dniem dzisiejszym tj. 3 sierpnia br. rozpoczynamy przyjmowanie i realizację Wniosków składanych przez jednego Kredytobiorcę, nawet jeżeli w ramach danej umowy kredytowej występuje więcej niż jeden Kredytobiorca. W przypadku wniosków składanych drogą mailową wciąż będziemy oczekiwać na złożenie podpisu bezpiecznym podpisem elektronicznym ePUAP lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym Wnioskodawcy.
 2. Udostępniliśmy możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe w kanale bankowości elektronicznej. Aby z niego skorzystać prosimy o wybranie zakładki kredyty / wakacje kredytowe, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami systemu.

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany ułatwią Państwu skorzystanie z ustawowego uprawnienia.

W razie pytań, prosimy Państwa o kontaktPlacówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach


Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego „Wakacje kredytowe”. Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W ramach uprawnienia ustawowego można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możecie Państwo zawiesić:
  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:
  • umowa kredytu została zawarta przed 1.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, co w praktyce oznacza prawo do wakacji kredytowych wyłącznie w odniesieniu do jednej umowy kredytowej, bez względu na ilość zawartych tego typu umów w jednym czy w różnych bankach.
 • W naszym Banku możliwe jest złożenie jednego lub wielu wniosków o wakacje kredytowe. Aby ułatwić Państwu wnioskowanie o wakacje kredytowe, proponujemy wypełnienie przygotowanego przez nas wniosku, który znajdziecie Państwo TUTAJ
 • Wniosek może być złożony:
  • Osobiście w placówkach Banku w godzinach ich otwarcia,
  • Drogą pocztową, z uwzględnieniem daty wpływu wniosku do Banku,
  • Elektronicznie, poprzez przesłanie skanu wniosku na adres mailowy placówki Banku, w której została zawarta umowa kredytowa. WAŻNE!: Wniosek składany elektronicznie musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznymi ePUAP lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym wszystkich kredytobiorców występujących na umowie kredytowej;
  • Elektronicznie, poprzez kanał bankowości elektronicznej – usługa w przygotowaniu, po jej uruchomieniu poinformujemy Państwa stosownym komunikatem.

Dane kontaktowe do Banku znajdziecie Państwo TUTAJ

 • Bank zawiesza spłatę raty kredytu, która została wskazana przez Kredytobiorcę we Wniosku pod warunkiem, że Wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności raty w godzinach pracy placówki Banku obsługującej dany kredyt, niezależnie od sposobu dostarczenia wniosku do Banku.
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie będą realizowane płatności związane z umowę kredytową – nie będziemy naliczać odsetek ani pobierać innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych jeśli masz z nami podpisaną umowę ubezpieczenia.
 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy o okres zawieszenia spłaty rat kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisywania aneksu.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.