KORONAWIRUS-INFORMACJE

 • Tarcza Finansowa PFR


  Bank Spółdzielczy w Gliwicach przypomina, że:

  • 31 lipca 2020 r. upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”.
  • do 14 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 30 września 2020 r. będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 14 października 2020 r. będą przyjmowane  zgłoszenia wyjaśniające  dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

  Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i jesteś naszym Klientem, to możesz złożyć wniosek w systemie Bankowości Elektronicznej o częściowo bezzwrotną subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. To program dla tych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

  W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.


  Tarcza Finansowa PFR

  Wszystkich Klientów Banków z Grupy BPS, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.

  Strona zawiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

  Serwis dostępny jest pod adresem:

  https://mojbank.pl/nasze-spolecznosci/koronawirus-wsparcie-dla-klientow

  Strona rządowa, na której można wyszukać wsparcie dla swojej firmy w ramach tarczy antykryzysowej:

  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

  Przewodnik Tarcza Finansowa PFR. Podstawowe informacje i zasady finansowania.

  Tarcza Finansowa PFR w skrócie

  1. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników
  2. Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm
  3. Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich firm

  Tarcza Finansowa PFR pytania i odpowiedzi

  • Kalkulator subwencji - dostępny jest bezpośrednio pod adresem: https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator. Narzędzie to jest ułatwieniem dla Klientów, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie ich o możliwości skorzystania z Kalkulatora. Na stronie dodatkowo zamieściliśmy komunikat, że wyliczenia mają charakter wyłącznie poglądowy i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji, w wysokości obliczonej przy jego użyciu.
  • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych:
  • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej:

  Webinarium dla Banków Spółdzielczych nt. Tarczy Finansowej PFR przeprowadzone przez Bank BPS (24.04.2020)

   

  Tarcza Finansowa PFR


  DODATKOWE ROZWIĄZANIA POMOCOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Szanowni Państwo, w trosce o szeroko pojęty interes naszych Klientów, informujemy, że w ramach tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania pomocowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. W szczególności warto zwrócić uwagę na wdrożone systemy dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

  Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne na stronach internetowych Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy, które obsługują ww. programy (ewentualne pytania i wnioski należy kierować do odpowiednich PUP lub WUP).

  Więcej na:

  https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).


  DOPŁATY BGK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Do oferty Banku Spółdzielczego w Gliwicach zostanie wprowadzony program dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w następstwie pandemii COVID-19. Wsparciem zostaną objęte Mikrofirmy, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Duże Firmy, które posiadają lub zaciągną kredyt obrotowy do 31 grudnia 2020 r. Mikrofirmy i MŚP mogą liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów proc., natomiast Duże Firmy w wysokości 1 punktu proc. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Wsparcie ze stworzonego na potrzeby programu Funduszu Dopłat do Oprocentowania może być łączone z gwarancjami de minimis oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

  Wysokość dopłaty do kredytu będzie traktowana jako pomoc publiczna. Łączna kwota pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID‑19 nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską wynoszącego równowartość 800 tys. euro. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit ten wynosi 100 tys. euro, a dla firm działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 120 tys. euro.

  Program zostanie uruchomiony po podpisaniu umowy z BGK.


  TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ODWOŁANIA, REKLAMACJE

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzenia od 18 maja br. możliwości składania wniosków w ramach trybu odwołań Tarczy Finansowej PFR uprzejmie informujemy, że:

  1. Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego. Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji.
  2. Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania, nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej, a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania.
  3. Przed złożeniem odwołania klient powinien:
  • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym Urzędem Skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku;

   oraz

  •  upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
  1. We wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.
  2. Klient powinien złożyć odwołanie:
  • nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej;
  • w tym samym Banku, w którym składany był wniosek;
  • z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;

  oraz

  • zawierające wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

   

  1. Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku o subwencję - wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek].

  Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony proces reklamacyjny, który:

  • dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS;
  • dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania,
  • formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR;
  • dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej.

  TARCZA FINANSOWA PFR – WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

  Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju przesunął termin procedury odwoławczej dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR - komunikowany wcześniej termin odwołań, który był wyznaczony od 11 maja został przesunięty na dzień od 18 maja 2020 r.

  Odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy. Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

  Odwołanie przysługuje w przypadku podjęcia przez PFR decyzji o wypłacie subwencji finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana. Beneficjent może złożyć odwołanie od takiej decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej w wysokości różnicy między kwotą subwencji finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez beneficjenta kwotą subwencji finansowej.

  Szczegóły procedury odwoławczej są omówione w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM", dostępnym na stronie PFR.

  Link do regulaminu:       https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf


  TARCZA FINANSOWA PFR - REKLAMACJE

  Bank przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia reklamacyjne Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według poniższych zasad.

  Zgłoszenia reklamacyjne mogą być następujące:

  • Zgłoszenie dotyczące działalności banku – każda skarga Klienta dotycząca m.in. działania systemów informatycznych, obsługi procesu po stronie Banku, obsługi Umowy, czynności realizowanych przez Bank na etapie zwrotu subwencji
   np. w zakresie udostępniania harmonogramu spłat, czynności związanych z administrowaniem produktem-subwencją na etapie spłaty, czy też jakości w zakresie informowania i obsługi wniosków o uzyskanie subwencji oraz umów, które stanowiły podstawę jej wypłaty, po stronie Banku powinna być rozpatrywana zgodnie z wewnętrznymi procedurami reklamacyjnymi obowiązującymi w Banku Spółdzielczym, tj. zgodnie z Regulaminem rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Zgłoszenie niekwalifikowane – każde zgłoszenie o charakterze skargowo-wnioskowym w sprawach subwencji finansowych udzielonych w związku z realizacją Tarczy Finansowej PFR rozpatrywanych zgodnie z Instrukcją przyjmowania
   i rozpatrywania skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Jest to każde zapytanie/problem Klienta związany z Tarczą Finansową PFR, a nie kwalifikujące się do kategorii Zgłoszenia Kwalifikowanego ani do Zgłoszenia dotyczącego działalności Banku.
  • Zgłoszenie kwalifikowane – rozpatrywane będzie przez analityka PFR i oznacza zgłoszenie, które:
   • dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku przedstawienia przez Klienta wszystkich niezbędnych zaświadczeń z KAS i ZUS
    o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS (rozbieżność danych);
   • dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodowały wydanie decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem (błąd Beneficjenta);
   • dotyczy decyzji PFR w przedmiocie umorzenia subwencji finansowej (umorzenia);
   • zgłoszenie inne niż określone w lit. (a)-(c) powyżej, które w ocenie Banku wymaga przekazania do PFR dodatkowych informacji lub stanowiska w sprawie oraz indywidualnego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, (konieczność przedstawienia informacji do PFR).

  Bank Spółdzielczy w Gliwicach uprzejmie informuje, że zgłoszenia reklamacyjne dla wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR można składać drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 2) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w bankowości internetowej zamieszczony jest w module wnioski odnośnik przekierunkowujący na stronę internetową banku. 

  Prosimy o dołączenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem sprawy. W przypadku braku przekazania przez Klienta wszystkich wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia informacji lub dokumentów, bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Zgłoszenia.

  Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

  PFR rozpoznaje Zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od dnia zarejestrowania zgłoszenia.
  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 21 dni roboczych.

  TARCZA FINANSOWA PFR 04.05.2020r. - wyjaśnienia

  Przekazujemy Państwu wyjaśnienia dotyczące Tarczy, które wynikły po pierwszych godzinach działania Programu:

  • Informujemy, że w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie rządowym Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, jest zapis mówiący, że środki z subwencji nie mogą zostać przekazane klientowi na jego rachunek w kredycie bieżącym. Nie jest to jednak zgodne z założeniami Programu. PFR ma świadomość niezgodności zapisu w Regulaminie z założeniami Programu. Jednak, zgodnie z informacją otrzymaną z PFR, Regulamin w chwili obecnej nie zostanie zmieniony. Jednocześnie cały sektor bankowy, otrzymał interpretację z PFR w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którą środki z subwencji mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej. Powyższa informacja będzie w najbliższym czasie opublikowana przez PFR jako doprecyzowanie przedmiotowego regulaminu.

  Link do regulaminu:        https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

  • Prosimy zwrócić uwagę na poniższą kwestię:

  We wnioskach należy wpisywać miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży, pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

  Klienci składający wnioski o subwencję po zakończeniu kwietnia w trakcie składania wniosku o subwencję powinni zwrócić uwagę, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

   

  Dodatkowo proszę zapoznać się z materiałem pt.:"Najczęściej zadawane pytania" wraz z odpowiedziami. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany przez PFR i dostępny pod: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html


  Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR program skierowany do firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.
  Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mikrofirmy oraz małe i średnie firmy, będące Klientami Banku, będą mogły składać poprzez system bankowości internetowej. Składanie wniosków będzie możliwe w ciągu kilku najbliższych dni.
  W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

  Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej  Banku Spółdzielczego.

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
   w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

  Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

  Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

  Jakie są warunki umorzenia subwencji?

  Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

  Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

  Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

   


   

  Program jest obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego.

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  • Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

  • spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

  Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

   


   

   • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
   • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
   • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
   • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
   • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
   • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

  UWAGA!

  Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

    • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
    • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

  Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

  Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że dla Klientów Banków Spółdzielczych będzie on ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.


 • W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

  ODDZIAŁY
  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, zmieniliśmy sposób obsługi Klientów w naszych Oddziałach:


  Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach obsługują Klientów w godzinach:

  • 08:30 - 14:30

   

  Bez wcześniejszego umawiania wizyty, realizowane będą:

  • ODDZIAŁ GLIWICE - wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN - (powyżej 30 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty - 2 dni robocze wcześniej)

  - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 3 000 zł

  • POZOSTAŁE PLACÓWKI - wpłaty i wypłaty gotówkowe - (powyżej 5 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty -  2 dni robocze wcześniej)

   - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 1 000 zł

  • SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ODDZIAŁÓW BANKU NA STRONIE:  bsgliwice.pl
   Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy też prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.


  BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA
  Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Oddziałach i zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z:

  • bankowości internetowej  bsgliwice24.pl
  • aplikacji mobilnej NASZ BANK dostępnej w systemie Android jak i iOS.

   W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

  • telefonicznego, pod numerem telefonu:

  (32) 30-20-100 - Sekretariat Gliwice Centrala

  numery kontaktowe do Oddziałów: bsgliwice.pl

  • mailowego, pod adresami:

  Gliwice Centrala:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Gliwice:            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Lubliniec:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Pyskowice:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Ciasna:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Sośnicowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   


  Ponadto rekomendujemy:

  • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.
  • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

  Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,  z którymi mamy obecnie do czynienia.  

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

 • Uprzejmie informujemy, że kierując się Państwa potrzebami wynikającymi z pandemii Covid-19, wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu.

  Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych z tytułu kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i pożyczek hipotecznych oraz dla przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaciągniętych przez te podmioty kredytów obrotowych i inwestycyjnych.


  Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?


  Kredytobiorca, który uzasadni konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. Powyższe dotyczy tak klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych.

  Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?


  We wniosku o prolongatę należy wskazać, w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat.

  Bank nie wymaga od Kredytobiorcy składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  W bocznym menu należy wybrać sekcję „Wnioski”, a następnie w zakładce Nowe należy wybrać odpowiedni wniosek „Wniosek o prolongatę w związku epidemią COVID-19" Osoba Fizyczna lub Przedsiębiorca

   
  Wniosek można pobrać:


  W jakiej formie należy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

   
  W dowolnej formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, o którym mowa wyżej.
  Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

  Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

  • w Oddziale Banku
  • korespondencyjnie

  Szczegółowych informacji w sprawie możliwości prolongowania rat kredytów udzielają doradcy klienta.

  Uprzejmie przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, ograniczyliśmy godziny pracy Oddziałów. Zatem prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału.

  Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

 • W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.

  W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.

  Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

 • Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

  Jak działają oszuści?

  • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
  • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
   W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
  • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się swoją na nagłą trudną sytuację.
   Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

   Pamiętaj, że:

   

  • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
  • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony systemu bankowości internetowej Banku. Prawidłowy adres to: https://www.bsgliwice24.pl/
   Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym nasz Bank
  • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym. Zawsze piszemy w nim, czego dotyczy kod autoryzacyjny
   Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:

   https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa
 •  

  Czy Bank Spółdzielczy w Gliwicach wprowadza działania pomocowe dla Klientów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa?

  Tak, wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami Związku Banków Polskich podjęliśmy działania tak, aby:

  1. umożliwić i ułatwić Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 6 miesięcy; odraczanie odbywa się w sposób:
   1. odformalizowany (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów)
   2. w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej, stosownie do form komunikacji przewidzianych w umowie z bankiem.
   3. w sposób szybki rozpatrywać wnioski Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią.
  2. udzielić pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2019 r. posiadali  zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania.
  3. nie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kredytowych.

  > Więcej o rozwiązaniach dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych w zakładce: Działania pomocowe dla Klientów banku

  Komu Bank Spółdzielczy odracza spłaty kredytów?

  Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla klientów indywidualnych i firmowych, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

  Czy odroczenie spłaty kredytów następuje automatycznie?

  Nie. Aby odroczyć spłatę należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni się konieczność zawieszenia spłaty kredytu i uzyskać potwierdzenie z banku. Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.

  Kiedy i w jaki sposób mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Klienci indywidualni, przedsiębiorcy, rolnicy oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą już wnioskować o zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych dla kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, kredytu konsolidacyjnego. 

  Wnioski można składać za pośrednictwem:

  W bocznym menu należy wybrać sekcję „Wnioski”, a następnie w zakładce Nowe należy wybrać odpowiedni wniosek „Wniosek o prolongatę w związku epidemią COVID-19" Osoba Fizyczna lub Przedsiębiorca

   
  Wniosek można pobrać:

  W jaki sposób mam uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

  We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja Państwa finansowa oraz dlaczego zostali Państwo zmuszeni do podjęcia takich działań jak zawieszenie spłacania kredytu.
  Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  Kiedy i jak dowiem się o rozpatrzeniu mojego wniosku?

  Wnioski Klientów indywidualnych rozpatrywane będą wg kolejności wpływu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi maksymalnie do 30 dni od jego złożenia (termin realizacji zależy od liczby wniosków, które wpływać będą do Banku). Nasza intencją jest realizacja wniosku jak najszybciej, tak aby wstrzymać spłatę od już od najbliższej daty spłaty raty kredytu.
  Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.
  W przypadku klientów firmowych pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, który zmienia harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Oddziale Banku lub korespondencyjnie.

  Co oznacza zapis we Wniosku o zawieszenie spłaty rat: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

  Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek poprzez system bankowości elektronicznej lub w Oddziale Banku.

  "Posiadam w Banku kredyt hipoteczny, który jest w okresie wypłaty transz, obecnie spłacam jedynie raty odsetkowe. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytowych w związku  koronawirusem?

  Na chwilę obecną z zawieszenia spłaty rat kredytowych w związku z koronawirusem mogą skorzystać jedynie Kredytobiorcy, których kredyty zostały całkowicie uruchomione. Czyli Klienci spłacają raty kapitałowo-odsetkowe.

   

  Jak działają Oddziały Banku Spółdzielczego w Gliwicach?

  W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

  ODDZIAŁY

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, zmieniliśmy sposób obsługi Klientów w naszych Oddziałach:

  Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach obsługują Klientów w godzinach:

  • 08:30 - 14:30

  Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco pod adresem: https://www.bsgliwice.pl/o-banku/placowki
  Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy tez prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

  Jakie tematy mogę załatwić zdalnie?

  Większość bieżących czynności można wykonać za pomocą bankowości internetowej oraz mobilnej. Poszczególne funkcjonalności naszych kanałów zdalnych można poznać na dedykowanych stronach:

  Czy dla kart Banku Spółdzielczego wprowadzone jest podwyższenie limitu dla transakcji bezgotówkowych bez użycia PIN?

  W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.
  W związku z tym od 20 marca 2020 r. Klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.
  Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

  Jak najlepiej wypłacić gotówkę?

  W obecnym czasie szczególnie rekomendujemy rezygnacje z użycia gotówki, czyli:

  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej/aplikacji mobilnej
  • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
  • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

  Jeśli konieczna jest wypłata gotówki, w pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z bankomatów, a dopiero gdy jest to niezbędne udać się do Oddziału. Bez wcześniejszego umawiania wizyty, realizowane będą:

  • ODDZIAŁ GLIWICE - wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN - (powyżej 30 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty - 2 dni robocze wcześniej)

  - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 3 000 zł

  • POZOSTAŁE PLACÓWKI - wpłaty i wypłaty gotówkowe - (powyżej 5 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty -  2 dni robocze wcześniej)

   - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 1 000 zł

  • SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ODDZIAŁÓW BANKU NA STRONIE:  bsgliwice.pl
   Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy też prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

  Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej ?

  Obowiązują nas te same zasady, co dotychczas. Zostały one opisane na stronie: ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU
  W obecnej sytuacji prosimy być szczególnie uważnym na pojawiające się wyłudzenia „na koronawirusa”. Więcej na ten temat na stronie: WYŁUDZENIA NA KORONAWIRUSA

  Czy moje środki są bezpieczne?

  Tak, Państwa środki zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Gliwicach są całkowicie bezpieczne. Cały sektor bankowy działa w sposób stabilny, o czym informuje także w swoich komunikatach Narodowy Bank Polski. Bank realizuje wszystkie swoje podstawowe obowiązki, a wszelkie operacje bankowe przeprowadzane są bez zakłóceń. Nie ma żadnych podstaw do przejęcia przez banki środków swoich klientów.

 • Komunikat Związku Banków Polskich - 30.06.2020 r.

  Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

  W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.[1]) podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.) „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

  W związku z powyższym Związek Banków Polskich wystąpił do UKNF o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

  Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).

  Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r.

  [1] https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september

  Szczegóły działań pomocowych oraz instrumentów pomocowych znajdują się poniżej:

  Instrumenty pomocowe

   

  Komunikat Związku Banków Polskich dotyczący „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”.

  19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

  • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
  • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

  Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.
  Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

   

  Komunikat Związku Banków Polskich - 01.06.2020r.

  Moratorium - 01.06.2020r.