Lokaty na stare środki

 • Lokata osobista to:

  • 3-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Niepodlega odnownieniu

  Lokata osobista:

  • Maksymalna kwota jednostkowej lokaty osobistej 3 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku osób fizycznych.
  • Łączna kwota lokat promocyjnych a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku przedsiębiorców.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach promocyjnych a także na standardowej lokacie 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwoty, o których mowa powyżej przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych

  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

  • W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 16.08.2022 r.

  • Lokaty standardowe

  • Maksymalna kwota jednostkowej standardowej z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10 000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) dla jednego deponenta.
  • Łączna kwota lokat standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN dla jednego deponenta.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwotę 10.000.000 PLN przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

 • Promocyjna lokata czteromiesięczna to:

  • 4-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków

  Promocyjna lokata czteromiesięczna:

   lok prom 4m

  • Maksymalna kwota lokaty „PROMOCYJNA LOKATA CZTEROMIESIĘCZNA” jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnie z przedziałem kwotowym lokaty.
  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 23.03.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

   

   

 • Lokata osiemnastka to:

  • 18 miesięczna lokata o zmiennym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie

  Lokata osiemnastka:

  lok 18m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 02.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

   

 • Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  0.02%

  0.02%

  0.02%

  0.02%

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  • Pozostałe rachunki i lokaty
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.